”Dom tar emot det, tar tag i det och sen så går man vidare.” Semantiskt arbete för gemensamt kunskapsbyggande i konsultationer om medfödda hjärtfel hos foster

Av Mats Landqvist och Anna-Malin Karlsson i tidskriften Språk och interaktion 2018

Länk till artikeln

I den här studien undersöks kommunikationen mellan läkare och den gravida kvinnan med partner vid det första konsultationssamtalet. Syftet är att utröna hur läkare och patient tillsammans arbetar språkligt för att nå en gemensam förståelse av hjärtfelet, möjliga behandlingar och hur livet med ett hjärtsjukt barn kan komma att bli. Utgångspunkten är läkarnas egen reflektion av samtalens mål och svårigheter, så som dessa framkommer i en gruppintervju. Särskilt fokus läggs på hantering av det centrala dilemmat att förmedla all kunskap som är tillgänglig, samtidigt som denna kunskap förstås är svår att ta till sig för den som saknar beredskap och lämpliga referensramar. Samtalen har transkriberats och ett antal sekvenser där detta dilemma kommer till uttryck har analyserats närmare.

Analysen kretsar kring vad vi kallar kunskapsobjekt, dvs. det som deltagarna bygger kunskap om. Kunskapsobjekten i dessa samtal är inte självklart likadant avgränsade för de deltagande parterna – där läkaren har en exakt och detaljerat kunskap om hjärtats anatomi och en avgränsad förståelse av vilken prognos som förmedlas så är parets ingång till hjärtats funktion sannolikt mer vardaglig och deras behov av framtidsutsikter närmast gränslös. Analyserna visar hur läkarna växelvis närmar sig respektive nyanserar patienternas förståelse. Detta för det första genom växling i vad vi kallar semantisk täthet. Låg täthet innebär enkelt att varje specifikt fenomen med ett relativt konkret ord ("trött", "orkar lite", "blir andfådd"), medan hög täthet innebär att orden har mer komplexa betydelser, och betecknar klasser, typer, processer, kombinationer, och sammanfattande definitioner ("funktionsnedsättning") etc. För det andra genom växlingar kontextförankringen, från det specifika och aktuella till den samlade kunskapen om och erfarenheten av liknande fall.

Detta semantiska arbete hjälper inte bara läkaren att samtidigt möta och utveckla patientens förståelse. Det blir också ett redskap för att överbrygga glappet mellan kraven på säker kunskap och behovet av relevant information. Vi menar att man på detta sätt når så långt man kan inom de ramar konsultationssamtalet har, men vet genom andra studier att patienterna söker mer relevant, specifik och därmed ”osäker” information i andra forum, inte minst bland andra föräldrar.