Health literacy and the construction of knowledge: Learning about heart defect in institutional and online activities

Av Zoe Nikolaidou och Theres Bellander, Theres i tidskriften  Learning, Culture and Social Interaction 2018

Länk till artikeln

Den här artikeln sammanfattar hur människor bygger kunskap om hälsa i vårt digitala samhälle. Artikeln riktar sig främst till pedagoger och interaktionsforskare. Vi jämför potential för lärande i konsultationssamtal och i sociala medier genom att analysera samtalen och de digitala verksamheterna som avgränsade aktivitetssystem, där bland annat mål för lärande, lärandeobjekt, deltagarroller och redskap beskrivs. Vi analyserar åtta inspelade konsultationsbesök där gravida par träffar en barnkardiolog för första gången, liksom intervjuer, föräldrabloggar, forumdiskussioner, Facebookinlägg och Instagramuppdateringar. 

Lärandet om hälsa framträder som en process i kedja av lärandemiljöer, både online och offline, som påverkar varandra. Konsultationssamtalen fungerar som en startpunkt för föräldrarnas lärande. Samtalet är ett aktivitetssystem med en tydlig rollfördelning, där läkare förmedlar kunskaper till föräldrarna som i huvudsak är medicinsk. Många föräldrar upplever att de i efterhand vill läsa mer om och bekräfta information som förmedlats i konsultationssamtalet. På nätet söker de både medicinsk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap, dvs. kunskap som förmedlas av andra föräldrar till barn med hjärtfel. På nätet har de möjlighet att behandla frågor som inte kan tas upp i konsultationssamtalet, t.ex. frågor om upplevda känslor, vardagliga dilemman och till och med filosofiska tankar i relation till barnens hälsa.  Utifrån samtals- och textsekvenser ur materialet samt citat från intervjuer visar vi hur föräldrars och blivande föräldrars kunskapande om hjärtfel innebär förflyttningar mellan olika aktivitetssystem.  Behov av bekräftelse och förtydliganden efter konsultationssamtalen leder föräldrarna till nya aktivitetssystem på nätet och kunskaper de får där leder dem vidare till ytterligare nya aktivitetssystem on- och offline.