När ska man söka vård? Positioner och perspektiv i webbinformation om hjärtfel hos barn

Av Anna-Malin Karlsson i konferensvolymen ASLA 2015 

Länk till konferensvolymen


Denna studie undersöker faktasidor om hjärtfel. Fyra webbplatser valdes ut efter sökning på vanliga sökord (som hjärtfel i kombination med medfött, ultraljud samt graviditet): 1177 Vårdguiden, Hjärt-lungfonden, Riksförbundet HjärtLung samt Ultragyn. Sidorna analyserades med fokus på hur trovärdighet markeras, hur patientens ansvar och självbestämmande framställs liksom hur texterna förhåller sig till normer om vad som anses normalt.

1177 Vårdguiden har en särställning genom att de är den dominerande och högst auktoriserade aktören inom medicinsk information på svenska. Deras sidor innehåller den största mängden information och har sannolikt stor påverkan på andra aktörers texter. På samtliga sidor finns ett tydligt fokus på olika typer av hjärtfel och på operationer och behandlingar. De olika operationerna presenteras dock inte som möjliga val, utan som givna steg i en behandlingsprocess. Få bedömande, rekommenderande och beslutsfattande personer förekommer. Inte heller beskrivs risker och möjliga negativa konsekvenser av behandlingar. Bilderna kompletterar den skrivna texten på relativt olika sätt och visar att det trots den relativa likheten mellan de språkliga texterna finns olika perspektiv i diskussionen om barns och fosters hjärtfel: det anatomiska och kirurgiska perspektivet, det närliggande abstrakta perspektivet som dominerar vid diagnosställandet och det känslomässiga perspektivet som alltid aktualiseras när det är fråga om barn. Det är genom bilderna snarare än genom de skrivna texterna som aktörerna visar sina olika utgångspunkter och syften.