Bloggens roll för hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället – En genreanalys av strukturella och språkliga mönster i bloggar om barn med hjärtfelsdiagnos

Av Theres Bellander i tidskriften RASK Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 2016

Den här studien, som främst riktar sig till språk- och kommunikationsforskare, uppmärksammar bloggar som publiceras av föräldrar till barn med hjärtfel. Undersökningen handlar om bloggformatets möjligheter till förmedling av kunskap i specifika, konkreta, erfarenhetsgenererade och ibland krisartade hälsokontexter. Vi undersöker de textstrukturella och språkliga val som fyra innehavare av så kallade hjärtebarnsbloggar gör.

En genreanalys visar att innehållet på bloggarna är inordnat i en överordnad berättelse om bloggskrivarens hjärtsjuka barn. Det innebär att de händelser och erfarenheter som skribenterna återger får mening i förhållande till berättelsen om barnet. I enskilda inlägg och i delar av inlägg på bloggarna använder sig skribenterna dock av ett varierad uppsättning genrer. Personligt återgivna berättelser från vardagssituationer tillsammans med barnet utgör den dominerande genren men vid sidan av dessa förekommer exempelvis klassificeringar, beskrivningar, förklaringar, instruktioner, anvisningar och argumentationer. Detta bidrar på olika sätt till föräldrarnas kunskapsbyggande. Personliga återgivanden fungerar som sätt att reflektera över, sortera och strukturera, erfarenheter och därmed förstå dessa bättre. Klassificeringar, beskrivningar och förklaringar av diagnoser och symptom kan öka förståelsen av medicinska fenomen. Instruktioner, anvisningar och argument används för att informera andra om hjärtfelet.

Vi menar att skribenternas växling mellan olika genrer visar att de parallellt bearbetar egna erfarenheter och medicinska fakta. Bloggen fungerar som en plats från vilken kunskap, både i form av personliga upplevelser och processad information från vården, förmedlas till andra.