Becoming the expert. Constructing health knowledge in epistemic communities online

Av Theres Bellander och Mats Landqvist i tidskriften Information, Communication & Society 2018

Länk till artikeln

Den här studien riktar sig främst till kommunikationsforskare och forskare med intresse för människors användning av digitala medier och mediers plats och roll i informationssamhället men kan också vara intressant för vårdvetare och medicinsk personal. I undersökningen beskriver och jämför vi kunskapsdiskurser i föräldrabloggar och forumdiskussioner om barns hjärtfel. Vi uppmärksammar särskilt processer där medicinsk kunskap förenas med erfarenhetsbaserad kunskap och vi undersöker hur de olika kunskapstyperna rekontextualiseras, ungefär: återges, i bloggarna och forumen samt hur kunskapskällor jämförs och problematiseras.

Kunskapsbyggandet i de två medierna sker mellan jämlikar, vilket innebär goda förutsättningar för lärande och utveckling av så kallad patientexpertis. I både bloggar och forum blir den medicinska kunskap som skribenterna delar en del av skribenternas upplevda erfarenheter. Den expertroll som utvecklas omfattar både förmågan att förklara medicinska fakta (ofta i detalj) och förmågan att ge råd till andra. I studien visar vi hur denna typ av patientexpertis är beroende av tillgången till både medicinska expertkällor och specifika erfarenheter. I bloggarna sammanförs och integreras olika kunskaper och informationskällor i sammanhållna texter. Bloggtexternas monologiska, berättande och rapporterande form erbjuder ofta en fördjupad bild av livet tillsammans med ett barn med hjärtfel men begränsar användarnas (skribenternas och läsarnas) möjligheter gå i dialog med varandra och bilda en gemenskap. Denna möjlighet finns däremot i forum, som både inbjuder till att dela med sig av konkreta frågor, tankar och känslor och till att ge svar, råd och stöd till andra. Vi menar därmed att forum erbjuder bättre förutsättningar för jämförelser, förhandling och ställningstaganden än vad bloggarna gör. Vi diskuterar även risker med medierna ur ett kunskapsperspektiv. Vi menar att det finns större risk för att missuppfattningar och övergeneraliseringar skapas och sprids i forum, där ett fåtal röster strävar mot konsensus, än i bloggar, där det är tydligt för läsaren att innehållet omfattar en specifik version av livet som förälder till ett barn med hjärtfel.